تولیدات پزشکی


1- دستگاه اپکس لوکیتور (Apex Locator) برند:SMARTAPEX مدل:PE-1
لوازم داخل بسته بندی :
 1. دستگاه اپکس لوکیتور  (1 عدد)
 2. کابل ارتباطی  (1 عدد)
 3. نگهدارنده فایل  (2 عدد)  (File Holder)
 4. نگهدارنده لب  (3 عدد)  (Lip Clip)
 5. آداپتور  (1 عدد)
 6. دفترچه راهنمای فارسی اپکس لوکیتور  (1 عدد)

2-دستگاه محاسب نسبتهای طلائی دندان (Golden Ratio Calculator) برند:GOLDENSMART مدل: PE-2
لوازم داخل بسته بندی:
 1. دستگاه محاسب نسبتهای طلائی دندان  (1 عدد)
 2. آداپتور  (1 عدد)
 3. دفترچه راهنمای فارسی محاسب نسبتهای طلائی دندان  (1 عدد)

3-دستگاه ترکیبی (شامل دستگاه اپکس لوکیتور و محاسب نسبتهای طلائی دندان)
لوازم داخل بسته بندی:
 1. دستگاه ترکیبی  (1 عدد)
 2. کابل ارتباطی  (1 عدد)
 3. نگهدارنده فایل  (2 عدد)  ( File Holder )
 4.  نگهدارنده لب   (3 عدد)  ( Lip Clip )
 5.  آداپتور  (1 عدد)
 6. دفترچه راهنمای فارسی اپکس لوکیتور  (1 عدد)
 7. دفترچه راهنمای فارسی محاسب نسبتهای طلائی دندان  (1 عدد)

4-دستگاه ترکیبی با کولیس (شامل دستگاه اپکس لوکیتور،محاسب نسبتهای طلائی دندان و کولیس قابل اتصال به دستگاه)
لوازم داخل بسته بندی:
 1. دستگاه ترکیبی  (1 عدد)
 2. کابل ارتباطی  (1 عدد)
 3. نگهدارنده فایل  (2 عدد)  ( File Holder )
 4. نگهدارنده لب   (3 عدد)  ( Lip Clip )
 5. آداپتور  (1 عدد)
 6. کولیس با کابل USB
 7. دفترچه راهنمای فارسی اپکس لوکیتور  (1 عدد)
 8. دفترچه راهنمای فارسی محاسب نسبتهای طلائی دندان  (1 عدد)