مفهوم کالیبراسیون اتوماتیک در اپکس لوکیتور

  • اغلب قطعات الکترونیکی مورد استفاده در ساخت دستگاههای اپکس لوکیتور دارای تلرانس بوده و مقادیر آنها دقیقا با ظرفیت اسمی آنها یکسان نمیباشد، قطعاتی که دارای تلرانس کمتری هستند، دقیقترند و به مراتب قیمت بیشتری دارند.
  • ظرفیت و مشخصات اغلب قطعات الکترونیکی نسبت به تغییرات عوامل محیطی مانند دما و رطوبت و … تغییر میکند، قطعاتی که نسبت به عوامل محیطی تغییرات کمتری از خود نشان میدهند نیاز به تکنولوژی ساخت پیشرفته تری داشته و به مراتب قیمت بیشتری دارند.
  • تلرانس قطعات الکترونیکی استفاده شده در ساخت دستگاههای اپکس لوکیتور باعث میشود که دستگاههای تولید شده برای نمایش دقیق، نیاز به کالیبره شدن داشته باشند.
  • با توجه به نوع طراحی، دستگاههای اپکس لوکیتور میتوانند به دو صورت دستی و نرم افزاری کالیبره شوند.
  • در کالیبراسیون دستی دستگاه پس از اتصال به دستگاه کالیبراتور توسط یکسری قطعات قابل تنظیم (مثلا مقاومتهای متغیر موجود در روی بردهای الکترونیکی) کالیبره میگردد.
  • در کالیبراسیون نرم افزاری مقادیر خطاهای دستگاه پس از اتصال به دستگاه کالیبراتور توسط نرم افزار محاسبه گشته و در حافظه سیستم ذخیره میگردد و از این مقادیر همواره در جهت تصحیح مقدار نمایش داده شده استفاده میشود.
  • اغلب دستگاههای اپکس لوکیتور بصورت دستی در کارخانه سازنده در دما و رطوبت خاصی کالیبره شده و به بازار مصرف عرضه میگردند. در این دستگاهها تغییر عوامل محیطی باعث ایجاد خطا و کاهش دقت اندازه گیری میگردد، مگر آنکه از قطعاتی با تلرانس و حساسیت به عوامل محیطی خیلی کم استفاده شود که اینگونه دستگاهها حتما قیمت بالائی خواهند داشت.
  • در دستگاههای اپکس لوکیتوری که از سیستم کالیبراسیون اتوماتیک بهره میبرند، یک سیستم کالیبراتور (که از قطعاتی با تلرانس و حساسیت به عوامل محیطی خیلی کم ساخته شده) در داخل دستگاه قرار داده شده و هر بار که دستگاه اپکس لوکیتور روشن میشود بصورت نرم افزاری و در شرایط محیطی محل کار دستگاه، اقدام به کالیبره کردن دستگاه میکند. در این روش چون دستگاه در شرایطی که بکار میرود کالیبره شده است خطای عوامل محیطی به مقدار زیادی کاهش مییابد.
  • به عنوان مثال فرض کنید که دستگاهی بصورت دستی در دمای 18 درجه سانتیگراد در کارخانه سازنده کالیبره شده است و در مکانی که دمای 28 درجه سانتیگراد دارد استفاده میشود، این 10 درجه سانتیگراد اختلاف دما میتواند خطای زیادی را بوجود آورده و از دقت کار بکاهد. در حالی که دستگاهی با سیستم کالیبراسیون اتوماتیک هنگام روشن شدن در این محیط که دمای 28 درجه سانتیگراد دارد کلیه خطاهائی که این دما روی مشخصات قطعات ایجاد کرده را محاسبه نموده و در حافظه دستگاه ذخیره میکند و این مقدار خطاها را از مقدار خروجی کم میکند تا مقدار صحیح نمایش داده شود.
  • استفاده از قطعات دقیق (تلرانس پائین) علت اصلی قیمت بالای این دستگاهها بوده و در مواردی قیمت بعضی از قطعات مورد استفاده در این دستگاهها از دستگاههای اپکس لوکیتور آماده چینی بیشتر است.