=========================

محصولات دندانپزشکی:

=========================

1- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

3- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد

4- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

5- بیمارستان شهید قاضی سنندج

=========================

محصولات صنعتی:

=========================

1- شرکت صنایع پمپ سازی ایران ( پمپیران )

2- شرکت پیاذر ( محصولات آسان)

3- گروه صنعتی نیما پک ( تولید کننده دستگاههای بسته بندی )

4- گروه صنعتی تکنو پک ( تولید کننده دستگاههای بسته بندی )